Vuoden julkaisu, vuodet 2019 2022

Xamkissa julkaistaan vuosittain teoksia viidessä eri julkaisusarjassa. Teosten laatijoina on opettajia, tutkijoita ja TKI-asiantuntijoita. Vuoden julkaisu on valittu vuodesta 2019 lähtien.

Vuoden 2022 palkitut

Vuoden 2022 palkitsemistilaisuus järjestettiin Kouvolan kampuksella. Tilaisuudessa kuultiin julkaisun tekijöiden kokemuksia julkaisemisesta. Xamkin pitkäaikainen julkaisuryhmän jäsen, koulutusjohtaja ja nykyinen freelancer Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kannusti xamkilaisia julkaisemaan jatkossakin. Lue koko juttu…

Vuoden julkaisu

Henna Raikaslehto (toim.): Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja. Xamk Oppimateriaalit 1

Teoksen aihe on ammattialallaan merkittävä ja ajankohtainen. Oppimateriaali on huolellisesti toteutettu, mukaansatempaava ja monimediainen, ja sen konkreettisia caseja tarinallistava sisältö avautuu myös aihepiiriä ennestään tuntemattomalle lukijalle ja katselijalle. Julkaisu, jolle on tarvetta.

Muut ehdolla olleet julkaisut:

Tuikkanen, Riitta; Jyväkorpi, Satu; Karjalainen, Saana; Leinonen, Suvi-Tuulia; Mäkeläinen, Paula; Peltola, Sari-Maarit; Rantakari, Niina; Suominen, Merja; Vaara, Elina; Väisänen, Karoliina: Ikäihmisten ruokaympäristö eri alueilla Suomessa. Ikäihmisten, palvelujen tuottajien ja kehittäjien näkemyksiä kauppa- ja ruokapalveluista. Xamk Kehittää 201.

Julkaisuryhmän kommentteja:

”Aihe on ajankohtainen. Väestön ikääntyminen on kansallisesti ja varsinkin alueellisesti merkittävä ilmiö. Sisältö vaikuttaa uskottavalta, ja vaikutelmaa vahvistaa se, että tekijöitä on useista eri organisaatioista. Selvitys tai raportti selvityksestä on yksi, eheä ja selkeästi etenevä kokonaisuus, vaikka tekijöitä on useita.  Asiat on selitetty ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Taulukoita ja muita visuaalisia elementtejä on käytetty tarkoituksenmukaisesti.  Itse hanke ja sen toteutus on taka-alalla ja asia etualalla.”  

”Tätä julkaisua vodaan käyttää sekä ammattipiireissä että osana opetusta ehkäpä useammilla aloilla. Julkaisu on laadittu siten, että sitä on maallikonkin helppo lukea. Erinomainen esimerkki korkeatasoisesta selvityksen raportoinnista.” 

Lue julkaisu

Henttu, Ville (toim.): Maalla, merellä, ilmassa. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2022. Xamk Kehittää 203

Julkaisuryhmän kommentti: ”Monipuolinen katsaus logistiikan ajankohtaisiin tutkimusteemoihin. Julkaisu nostaa mielenkiintoisella tavalla esille muun muassa logistiikan digitalisaatiota, automatisaatiota sekä liikenteen sähköistymistä koskettelevia teemoja.”

Lue julkaisu

Seppänen, Tytti ja Brunila, Olli-Pekka: Sähköisten potkulautojen liikenneturvallisuuden edistäminen – loppuraportti hankkeen tuloksista. Xamk Kehittää 189

Julkaisuryhmän kommentti: ”Ajankohtainen ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä ja melko uusi aihe. Perinteinen hankeraportti, joka on toteutettu hyvin ja selkeästi.”  

Lue julkaisu

Ylönen, Elina: Vertaisohjaajana verkossa – Opas verkko-ohjauksen tueksi. Xamk Inspiroi 37

Julkaisuryhmän kommentti: ”Opas edustaa erinomaisesti kyseisen julkaisusarjan muotoa. Opas on sekä visuaalisesti että sisällöllisesti inspiroiva, käyttäjälähtöinen ja lisäinformaation hakemiseen sekä omiin kokeiluihin ohjaava. Temaattisesti se kohdentuu koko korkeakoulukentällä ajankohtaiseen aiheeseen eli vertaisohjaajuuden kehittämiseen erityisesti verkkoympäristössä. Opas antaa tähän toimintaan konkreettisia työvälineitä. Tällaisena opas palvelee paitsi Xamkin tutor-toiminnan kehittämistä myös muita verkko-ohjauksen vuorovaikutteisuuden kehittämisestä kiinnostuneita.” 

Lue julkaisu

Vuoden 2021 palkitut

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala & Cai Weaver (eds.): Xamk Beyond 2021. Sustainable Development and Social Responsibility. Xamk Research 22 

Xamk Beyond on laadukas ja sisällöltään monipuolinen kokonaisuus ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä teemasta. Kokoelma on kansainvälinen, korkeaan profiiliin pyrkivä formaatti, mikä on linjassa korkeakoulujen julkaisutrendien kanssa. Tutustu julkaisuun. 

Heli Kesämaa & Marita Mattila (toim.): Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk Kehittää 141 

Julkaisu on kokoomateoksien valtavirrasta edukseen erottuva teos, jossa on kiinnostava aihe ja selkeä kohderyhmä. Tässä oppaassa hankeretoriikka on vähemmän esillä ja itse käsiteltävä asia on esitetty ytimekkäästi ja ymmärrettävästi. Tutustu julkaisuun.

Muut ehdokkaat

Henttu, V. & Potinkara, P. (toim.): Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021. Xamk Kehittää 177

Julkaisu on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan viides yhteinen loppuvuodesta ilmestyvä tutkimusjulkaisu. Julkaisu kokoaa vahvuusalan TKI-toiminnasta ja tutkimuskohteista kertovia artikkeleita. Artikkelit jakautuvat vahvuusalan eri tutkimuskärjille: merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta, öljyntorjunta, kestävä satamalogistiikka, rautatielogistiikka sekä tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät.

Artikkelikokoelmassa käsitellään aluksi öljyntorjuntaa, minkä jälkeen keskitytään logistiikkasektorin turvallisuuteen hieman yleisemmältä kantilta. Julkaisun keskivaiheen artikkelit kohdistuvat merenkulun TKI-toimintaan. Toinen puolisko käsittelee sektoria digitalisaation ja palvelumuotoilun kehittämisen keinoin ja lopussa suunnataan kasvot tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksiin. Tutustu julkaisuun.  

Sirén, H. Yhteistyöllä osaamista, aluekehitystä ja kansainvälisyyttä. Xamk Kehittää 157

Kokonaisvaltainen esitys ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja samalla tärkeä keskustelun avaus koulutuspoliittisella tasolla. Myös yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tuo lisäarvoa ja painoa, mitä voisi tavoitella muutenkin julkaisutoiminnassa. Tutustu julkaisuun.

Vuoden 2020 palkitut

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala (toim.): Xamk Beyond 2020.  At Your Service – Business Development, Co-operation and Sustainability. Xamk Research 16

Julkaisu on julkaisuryhmän mielestä tärkeä avaus Xamkin kansainvälisen julkaisutoiminnan kasvattamiseksi. Julkaisu luo yhdeksän napakan englanninkielisen artikkelin kautta monipuolisen katsauksen Xamkin TKI-toimintaan. Tutustu julkaisuun.

Jade Hirvonen, Antti Leppilampi ja Teemu Saarelainen (toim.): Selvitys elektronisen urheilun nykytilanteesta ja mahdollisuuksista Kymenlaaksolle. Xamk inspiroi 20

Julkaisun ansioksi julkaisuryhmä katsoo ajankohtaisen ja aluekehitystä tukevan otteen vaikeana poikkeusaikana. Elektronisen urheilun käsitettä ja tilaa valotetaan useista erilaisista näkökulmista mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla. Tutustu julkaisuun.

Ehdokkaina olivat lisäksi

Nevanperä T., Järvisalo T. (toim.) Soteresepti. Kehittämisvinkkejä ketterille järjestöille. Xamk kehittää 106

Julkaisuryhmän kommentti:

”Tässä teoksessa pystytään antamaan julkaisun avulla keinoja alueen järjestöille kehittää itseään. Tässä näkyy hyvin ammattikorkeakoulun kehittämistehtävä. Kirja perustuu järjestettyyn koulutukseen ja hankkeiden yhteistyöhön. Tällainen tiedon avaaminen tukee hyvin Xamkin toiminnan avoimuutta ja tukee jatkuvaa oppimista ja madaltaa kynnystä hyödyntää korkeakoulumme osaamista alueemme työelämän kehittämisessä.”

Lue julkaisu.

Hännikäinen-Uutela A.-L. (toim.) 2020. Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Xamk Kehittää 109 

Julkaisuryhmän kommentti:

”Toisen asteen opiskelijoiden uupumiseen, motivaatio-ongelmiin sekä yksinäisyyteen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota. Julkaisu kiinnittyy alueellisestikin erittäin ajankohtaiseen oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen. Julkaisussa kuvataan erilaisia harjoitteita, joita oppilaitoksen eri toimijat nuorisotyöntekijöistä vertaisohjaajiin ja opettajiin voivat käyttää nuorten kohtaamisessa, heidän osallisuutensa edistämisessä tai laajemmin kouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisessa.”

Lue julkaisu.

Vuoden 2019 palkitut

Ehdokkaina olivat myös

Rajahonka, M., Villman K., (2019). 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta. Xamk Inspiroi 14

Julkaisuryhmäläisen kommentti“Raikas ja iskevä toteutus, ajankohtainen aihe ja rajattu näkökulma. Hyvällä tavalla esitemäinen, kun tähdätään sidosryhmille tai laajalle yleisölle viestimiseen. Vaikuttava julkaisu voi olla näinkin tiivis!”

Tutustu julkaisuun tästä.

Myllylä, Y., Peltola, S. & Poikolainen, J. (toim.) Kymenlaakso ennakoi. Xamk Kehittää 89

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun aluevaikuttamisen tehtävästä ja alueellisesta kehittämisestä. Hanke- ja organisaatiorajat ylittävä kirjoittajakunta on luonut kiinnostavan teoksen maakunnan tulevaisuuksista.”

Tutustu julkaisuun tästä.

Lappalainen, S. (toim.) Oppimisen paikka. Xamk Kehittää 96

Julkaisuryhmäläisen kommentteja: 

“Aihe ajankohtainen. Moniäänisessä julkaisussa kuvataan monipuolisesti nuorisotyön ja digitaalisuuden menetelmiä, merkitystä ja innovatiivisia kokeiluja nuorten työllistämisen edistämisessä. Harkittu visuaalinen ilme houkuttelee tarttumaan julkaisuun.”

“Koherentti kokonaisuus, jolla raportointia laajempi kiinnostavuus. Tutkimuksellinen ja keskustelua avaava.”

Tutustu julkaisuun tästä.

Halonen, J. & Potinkara, P. (toim.) Työtä tulevaisuuteen. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoimintaan 2019. Xamk Kehittää 94

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Artikkelikokoelma luo kattavan katsauksen logistiikan ajankohtaiseen kehitystyöhön. Kokoelma antaa työkaluja turvallisien, tehokkaiden ja ympäristönäkökulmasta kestävien logistiikkaketjujen luomiseen fokusoiden toimialueellemme keskeisiin logistiikkatoimintoihin.”

Tutustu julkaisuun tästä.

Uusimmat julkaisut